GEOCROM

>en Español · L’any 1994, just al acabar la carrera d’acupuntura, vaig tenir durant mesos una visió extraordinaria que em va canviar la vida. En un estat de consciencia expandida, vaig anar percebent totes les propietats sanadores que poseeixen certs arquetips geomètrics quan es convinen amb una freqüència de color determinada. Hi ha 77 codis concrets que van ser molt clarament definits per la veu de l’Univers, que no va parar d’informar-me fins que tot plegat ho vaig entendre i acceptar, cosa gens fàcil per mi en aquell moment.

Durant dos o tres anys de constatacions, proves, investigació, maduració i experiència clínica, vaig anar veient que es tractava d’una nova visió o paradigma psico-espiritual destinat a la sanació de l’ànima humana, la qual regeix el cos, l’energia i la ment. El mètode dels 77 arquetips sanadors i evolutius es va acabar dient Geocromoterapia o Sistema Geocrom. Des llavors fins el dia d’avui, no he parat de utilitzar-lo terapèuticament i també d’ensenyar-lo a fer servir a altres professionals sensibles en aquets camps d’estudi. Aquest mètode de sanació quàntica s’ha anat desenvolupant i consolidant durant gairebé tres dècades per pura experiència empírica amb centenars de persones, i s’ha anat expandint amb els meus petits seminaris de formació personalitzada.

El mètode Geocrom és l’aplicació d’una nova visió sanadora basada en les propietats de les freqüències de la Geometria i els colors de la Llum. Es tracta de 77 arquetips procedents de principis universals, lleis de creixement, codis, claus, pautes o ‘principis actius’ de connotacions equilibradores per cada individu, però que també son codis impulsors o activadors de la seva pròpia conciencia anímica o evolució espiritual, ajudant-lo a ser més conscient del seu propi potencial i ensenyant-lo a dirigir la seva vida, les relacions i els mecanismes d’autocuració psico-bio-energètica.

L’home és clarament ‘reactiu’ a aquests codis universals de Geometria i de Color, i tots els éssers vius ‘ressonem’ amb aquestes forces de creixement harmònic que formen part de la Natura i del Camp Unificat on som inmersos. Cada ésser humà reacciona a totes les pautes ordenades de la Geometria i proporcions matemàtiques, així com és reactiu (i no indiferent) a totes les freqüències o cromatisme de la Llum. La Geocrom es basa de fet en l’íntima relació existent entre l’ésser humà i la geometria lumínica, entre l’Univers i la salut plena de l’individuu, entre la pau interna i l’harmonia amb el seu entorn, en l’íntima relació entre la materia i l’energia.

La dinàmica Geocrom s’assenta en una base terapèutica de tipus acupuntural (doncs cada arquetip es projecta en un punt d’acupuntura determinat) encara que els seus fonaments siguin de naturalesa quàntica i metafísica, i també es basa en una gran constatació de transcendència psicològica. La sanació Geocrom avui és considerada una excel·lent eina d’auto-coneixement, d’auto-revisió de l’inconscient, d’equilibri relacional, de potenciació i direcció del camí existencial, d’ampliació del focus l’atenció plena, i és també constatada com una gran acceleradora de l’evolució i expansió de la pròpia consciència. Cada patró, arquetip o codi Geocrom es pot entendre com un modulador de freqüències, un recodificador, o un re-programador de registres, que actua fent ressonància mòrfica amb les pautes harmòniques universals i els codis supra-conscients de l’ésser humà, doncs tots estem vibrant dins un Camp Unificat de matèria, energia i consciència.

La Geometria de la Natura i de l’Univers es pot entendre també com un llenguatge; els seus polígons o figures bàsiques, són signes o lletres de l’abecedari que empra la força de l’Harmonia Universal; triangles, pentàgons, cercles, dodecàgons… no són res més que figures i patrons plans, dels quals parteixen totes les geometries complexes i en volum: els poliedres. Conèixer aquest llenguatge simbòlic i emprar-ho a consciència per sanar o evolucionar és el que ens aporta clarament la visió Geocrom.

Els codis primaris de la llum i els patrons harmònics geométrics són considerats també ‘símbols’, semblats als marcadors d’un mapa, signes que indiquen camins, creus, vies o possibilitats d’alguna experiència pendent de realitzar, o de camins dignes d’explorar. Aquests codis geomètrics de color poden estimular punts neuràlgics de l’existència humana, per tal de poder-nos re-evaluar a nosaltres mateixos, per sanar, per obrir-nos a noves realitats existencials i evolucionar fluidament com a ànimes. Cada arquetip o codi Geocrom és un modulador de freqüències i un ‘re-programador’ de registres, (transmetent-se mitjançant els biofotones cel·lulars i vies estructurals) cada patró és un re-codificador que actua fent ressonància mórfica entre les pautes harmòniques universals i els codis del subconscient humà i del funcionament orgànic, perque som alhora matèria, energia i consciència.

Conceptualment, els símbols geomètrics i cromàtics vénen a ser els ‘mediadors’ entre l’Existència i la Consciència. El codi equilibrat que aporta cada Arquetip Geocrom és una pauta ordenada que ja existeix i existia ancestralment al nostre interior, és un patró harmònic que vibra i viu en el nostre camp energètic, fins i tot en el nostre entorn. Emprar determinades freqüències geomètriques i llumíniques determinades, usar-les voluntàriament com a ‘principis actius’, o com a entitats ressonants, en una simple intervenció terapèutica, esdevé una interessant manera d’impregnar a l’existència humana de significat, i és una gran ajuda per posar atenció a les energies subtils que ens sustenten a tots, per conèixer-les, per dirigir-les i modificar harmònicament la realitat existencial, inclosa l’energia, la psique, la consciència de l’individu i la seva pròpia ànima en evolució.

La Geocromoteràpia té 4 grans aplicacions: 1/el tractament individual sobre punts i chakras mitjançant la sanació amb filtres Geocrom traslúcids, 2/el tractament mitjançant terapia floral o essències d’aigua de mar programada o codificada amb fórmules d’arquetips, 3/el tractament o sanació d’un hàbitat o espai de convivència, 4/ la meditació o visualització geomètrica i cromàtica com eina d’autocuració i pràctica de mindfulness.

Les funcions terapèutiques i evolutives de cadascun dels 77 filtres Geocrom existents, estan explicades àmpliament en el meu llibre ‘Geometría y Luz, una medicina para el alma’. També les explico en viu i amb exemples i metàfores en els meus cursos de formació professional. Segons molts testimonis, la Geocromoterapia avui és considerada com un interessant sistema de diagnòstic psico-anímic, i també és un bon diagnòstic energètic d’un hàbitat, però sobretot és una important eina de sanació energètica, anímica i de l’entorn.

Video: SERVEIS I ELEMENTS GEOCROM OnLine

Video: Presentació i Comparativa de tots els tallers y cursos amb Marta Povo’22